Danielle Powis – Open Women’s Champion – Photo Martin Powis